Statut Stowarzyszenia

TEKST JEDNOLITY
STATUTU
STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI POWAŁKI

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.  Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Powałki, w dalszychpostanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2.  Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla rozwoju wsi i sołectwa Powałki.  Siedzibą  Stowarzyszenia  są  Powałki.  Terenem  działania  jest  Rzeczpospolita Polska.
3.  Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4.  Stowarzyszenie  jest  zawiązane  na  czas  nieograniczony.  Posiada  osobowość  prawną. Działa  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  7  kwietnia  1989  r.  Prawo  o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
5.  Stowarzyszenie  może  należeć  do  innych  krajowych  i  międzynarodowych  organizacji  o podobnych celach.
6.  Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej  członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
a)  Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną.
b)  Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  wyłącznie  w  rozmiarach służących urzeczywistnieniu celów Stowarzyszenia, określonych w Rozdziale II punkt 8. Statutu.


ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA


7.  Celem Stowarzyszenia jest działalność, poprzez wszystkie możliwe dopuszczone prawem metody, na rzecz rozwoju wsi i sołectwa Powałki.
8.  Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a)  stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
b)  integrację środowiska lokalnego;
c)  inicjowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych akcji, podnoszących jakość życia mieszkańców i środowiska;
d)  pobudzanie środowiska lokalnego do działania, kształtowanie właściwych postaw obywatelskich wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
e)  promocję wsi, sołectwa i gminy;
f)  ochronę dziedzictwa kulturowego wsi, sołectwa i gminy;
g)  współdziałanie z innymi organizacjami społeczno-gospodarczymi, zakładami pracy, władzami samorządowymi i rządowymi;
h)  poprawę i zagospodarowanie istniejącej bazy materialnej wsi, gminy i sołectwa;
i)  rozwój obszarów wiejskich;
j)  nawiązywanie kontaktów z zagranica;

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI


9.  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
10.  Stowarzyszenie posiada członków:
a)  zwyczajnych,
b)  wspierających,
c)  honorowych.
11.  Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a)  złoży deklarację członkowską na piśmie,
b)  przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
12.  Członkiem  zwyczajnym  staje  się  po  złożeniu  pisemnej  deklaracji  na  podstawie  uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
13.  Członkiem  wspierającym  Stowarzyszenie  może  zostać  osoba  fizyczna  i  prawna deklarująca  pomoc  finansową,  rzeczową  lub  merytoryczną  w  realizacji  celów Stowarzyszenia.
14.  Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
15.  Członkiem  honorowym  Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła  wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
16.  Członkowie  honorowi  są  przyjmowani  przez  Walne  Zgromadzenie  na  wniosek  10 członków Stowarzyszenia.
17.  Członkowie zwyczajni mają prawo:
a)  biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b)  korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c)  udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d)  zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
18.  Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a)  brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b)  przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c)  regularnego opłacania składek.
19.  Członkowie  wspierający  i  honorowi  nie  posiadają  biernego  oraz  czynnego  prawa wyborczego,  mogą  jednak  brać  udział  z  głosem  doradczym  w  statutowych  władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
20. Członek  wspierający  ma  obowiązek  wywiązywania  się  z  zadeklarowanych  świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
21. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
22.  Utrata członkostwa następuje na skutek:
a)  pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b)  wykluczenia przez Zarząd:
-  z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
-  z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
-  z powodu nie płacenia składek za okres jednego roku,
-  na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c)  utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d)  śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
23. Od  uchwały  Zarządu  w  sprawie  przyjęcia  w  poczet  członków  stowarzyszenia  lub pozbawienia  członkostwa  zainteresowanemu  przysługuje  odwołanie  do  Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

24. Władzami Stowarzyszenia są:
a)  Walne Zgromadzenie Członków,
b)  Zarząd,
c)  Komisja Rewizyjna.
25. Kadencja władz.
a)  Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
b)  uchylony
26. Uchwały  wszystkich  władz  Stowarzyszenia  zapadają  zwykłą  większością  głosów  przy obecności  co  najmniej  połowy  członków  uprawnionych  do  głosowani,  chyba  że  dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
27. Walne  Zgromadzenie  Członków  jest  najwyższą  władzą  Stowarzyszenia.  W  Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a)  z głosem stanowiącym — członkowie zwyczajni,
b)  z głosem doradczym — członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
28. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
29. Walne  Zgromadzenie  Członków  zwyczajne  zwoływane  jest  raz  w  roku  przez  Zarząd Stowarzyszenia.  Termin  i  miejsce  obrad  Stowarzyszenia  Zarząd  podaje  do wiadomości wszystkich  członków  co  najmniej  na  7  dni  przed  terminem Zgromadzenia  przez ogłoszenie  zamieszczone  na  stronie  internetowej  Stowarzyszenia  oraz  na  tablicach ogłoszeń.
30. Walne  Zgromadzenie  Członków  nadzwyczajne  może  się  odbyć  w  każdym  czasie.  Jest zwoływane  przez  Zarząd  z  jego  inicjatywy,  na  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  lub  pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
31.  Uchwały  Walnego  Zgromadzenia  Stowarzyszenia  zapadają  bezwzględną  większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne. Jeśli w informacji o terminie i miejscu zebrania podany zostanie drugi termin posiedzenia, nie wcześniejszy niż 30 minut po upływie pierwszego, uchwały mogą  zostać podjęte przy obecności mniejszej niż ogólna połowa ilości członków.
32.  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a)  określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b)  uchwalania zmian statutu,
c)  wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d)  udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e)  rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f)  uchwalanie budżetu,
g)  uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j)  rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,  
k)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l)  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m)   podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
33.  Zarząd  jest  powołany  do  kierowania  całą  działalnością  Stowarzyszenia  zgodnie  z uchwałami Walnego Zgromadzenia.
34.  Zarząd  składa  się  z  5  osób,  w  tym  Prezesa,  Sekretarza,  Skarbnika  i  2  członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
35.  Posiedzenia  Zarządu  odbywają  się  w  miarę  potrzeb,  nie  rzadziej  jednak  niż  raz  na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
36.  Do kompetencji Zarządu należą:
a)  realizacja celów Stowarzyszenia,
b)  wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c)  sporządzanie planów pracy i budżetu,
d)  sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e)  podejmowanie  uchwał  o  nabywaniu,  zbywaniu  lub  obciążaniu  majątku
Stowarzyszenia,
f)  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g)  zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h)  przyjmowanie i skreślanie członków.
37. Komisja  Rewizyjna  powoływana  jest  przez  Walne  Zgromadzenie  Członków  do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
38.  Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  3  osób  w  tym  przewodniczącego,  zastępcy  oraz sekretarza.
39. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)  kontrolowanie działalności Zarządu,
b)  składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c)  prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d)  składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e)  składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
40. W  przypadku  wystąpienia  konieczności  uzupełnienia  składu  Zarządu  lub  Komisji Rewizyjnej zwołuje się, w terminie 30 dni od wystąpienia stosownych okoliczności, Walne Zgromadzenie  Członków,  zgodnie  z  trybem  opisanym  w  pkt.  30  niniejszego  Statutu, celem dokonania uzupełnienia składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

41. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a)  ze składek członkowskich,
b)  darowizn, spadków, zapisów,
c)  dotacji i ofiarności publicznej.
42. Wszelkie  środki  pieniężne  mogą  być  przechowywane  wyłącznie  na  koncie Stowarzyszenia.
43.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
44. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
45. Prezes  reprezentuje  stowarzyszenie  na  zewnątrz.  Do  zawierania  umów,  udzielania pełnomocnictwa  i  składania  innych  oświadczeń  woli  w  szczególności  w  sprawach majątkowych  wymagane  są  podpisy  dwóch  członków  Zarządu  działających  łącznie, jednym z nich musi być Prezes Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


46. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
47. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
48. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
Oświadczamy,  że  treść  powyższego  tekstu  jednolitego  jest  zgodna  ze  Statutem Stowarzyszenia oraz zawiera wszystkie zmiany wprowadzone po jego podpisaniu.


Powałki, 04.03.2014r.